Bezpečnost práce – prevence rizik

Oblast BOZP je zajišťována zejména v návaznosti na zákoník práce /262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a mnoha dalších.  Většina klientů si do doby nahlášení kontroly Oblastní inspekce práce atd. zužuje povinnost BOZP na proškolení zaměstnanců a dál už nic. Je nutno si uvědomit, že dle § 349 ZP se k BOZP vážou právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Spoluprací získáte především

  • Výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik
  • Zavedení systému řízení BOZP včetně potřebné dokumentace
  • Zařazení prací do kategorie, nastavení cyklů pracovně lékařských prohlídek včetně pracovně lékařských služeb (spolupráce s jejich poskytovatelem)
  • Posouzení rizik na pracovištích a jejich řízení, identifikace a opatření k jejich eliminaci
  • Kontrolní činnost včetně provedení Prověrky stavu BOZP na pracovištích (viz § 108 ZP)
  •  Řešení problematiky pracovních úrazů
  • Zpracování dokumentace k poskytování OOPP, řešení problematiky zakázaných prací pro těhotné…, povinná dokumentace k chemickým látkám včetně pravidel (viz § 44a zákona 258/2000 Sb.) apod.  
  • Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, specifických profesí (vozíky, práce ve výškách, vyhl. 50/78 Sb. atd.)
  • Zajištění revizí, kontrol a zkoušek prostřednictvím našich revizních techniků (elektro, plyn, tlak) 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting